Английски език – Интензивни двумесечни курсове!

Смесено обучение:

  • Онлайн – във виртуална класна стая с видеоконферентна връзка с преподавател на живо + самостоятелна работа
  • Присъствено – в учебната зала на бул. „Цар Освободител“ 51, Пирдоп
денчасмясто
вторник и четвъртък19:00 – 20:00 ч.онлайн с учител
неделя10:00 – 12:00 ч.присъствено

Такса – 288 лв.

Обучение в малки групи.

Нива: Starter (A1.1), Elementary (A1.2), Pre-Intermediate (A2.1), Pre-Intermediate (A2.2), Intermediate (B1.1), Intermediate (B1.2), Upper-Intermediate (B2.2), Upper-Intermediate (B2.2), Advanced (C1.1), Advanced (C1.2). (кликнете тук за описание на нивата според Общата европейска езикова рамка)

Не знаете кое ниво сте, нека проверим:

Тест за определяне на ниво

Изберете верния отговор на всеки въпрос. Въпросите са подредени по трудност - спрете, когато стане прекалено трудно.

Имате 25 мин.

1 / 57

Моля, напишете името и телефонния си номер. Ще се свържем с Вас, за да обсъдим резултатите и да предложим обучение. (Този въпрос не е част от теста.)

2 / 57

1. Paris ......... a big city.

3 / 57

2. I'm ......... doctor.

4 / 57

3. My sister .........

5 / 57

4. Mary and Jenny are ......... friends.

6 / 57

5. This is my girlfriend. ........ from Spain.

7 / 57

6. My teacher’s from England, and ......... name’s Emma.

8 / 57

7. Jane: "Is there a bus stop near here?"
Sue: .........

9 / 57

8. John ......... in an office.

10 / 57

9. I can ......... a horse.

11 / 57

10. Let's ........ to the cinema.

12 / 57

11. What time ......... start work?

13 / 57

12. ......... is this cap?

14 / 57

13. Emma loves chocolate, but John doesn't ....... it.

15 / 57

14. I ......... to France for my holiday last year.

16 / 57

15. John and Emma ......... to watch a film tonight.

17 / 57

16. I’m ......... . I want a sandwich.

18 / 57

17. Hello, ......... I speak to Jane, please?

19 / 57

18. What’s your ......... sport?

20 / 57

19. My English lesson is ........ Wednesday.

21 / 57

20. Sorry, I haven’t got ......... coffee. Is tea OK?

22 / 57

21. Waiter: "Anything else, sir?"
Customer: .........

23 / 57

22. Jim ......... got a car.

24 / 57

23. What ......... Simon for his birthday?

25 / 57

24. Excuse me. .......... got the time, please?

26 / 57

25. ......... on the Internet is easy.

27 / 57

26. There aren’t ........ new houses in that street.

28 / 57

27. London is ......... expensive than New York.

29 / 57

28. What ........ the food like at the party last night?

30 / 57

29. Look! It ........ .

31 / 57

30. Alex loves giving presents. He’s very ......... .

32 / 57

31. What’s .........? You look upset.

33 / 57

32. I enjoy ......... because I like laughing.

34 / 57

33. Hi George! ......... a good weekend?

35 / 57

34. ........ to go for a pizza this evening?

36 / 57

35. If you want to get fit, you ........ do more sport.

37 / 57

36. Have you ever ......... to Australia?

38 / 57

37. I ......... 18 years old when I started my first job.

39 / 57

38. I didn’t ......... TV last night.

40 / 57

39. My grandfather was born eighty years ..........

41 / 57

40. It was nice to meet you. See you ......... , I hope.

42 / 57

41. I’m ......... sorry, but I can’t come to your party tonight.

43 / 57

42. John ......... his wife in 2004.

44 / 57

43. I’m sure ......... a great time at the party next Saturday.

45 / 57

44. How much time do you ........ doing your English homework?

46 / 57

45. Are you going shopping? ......... with you if you like.

47 / 57

46. Jane is the ......... girl in her class.

48 / 57

47. Excuse me, I ......... if you could show me the way to the train station?

49 / 57

48. In England people usually ......... hands when they first meet.

50 / 57

49. Hurry up or we’ll ......... our train!

51 / 57

50. I was so ........ yesterday because I fell asleep in class!

52 / 57

51. ......... anything next Friday?

53 / 57

52. Many types of watches ......... in Switzerland.

54 / 57

53. I ......... my driving test last week, so now I’ll have to take it again.

55 / 57

54. Susan: "I’ve got four sisters."
Ruth: "......... you?"

56 / 57

55. What would you do if you ....... a million pounds?

57 / 57

56. I’m trying to ........ money to buy a new car.

Your score is

Exit

Ще се свържем с Вас, за да коментираме резултатите.

 


Индивидуално обучение – онлайн

  • За хора с натоварен график и индивидуални потребности.
  • Обучението се провежда по специално разработена програма, според специфичните нужди, свободното време и темпото на учене на обучаемия.
  • Възможност за акцентиране върху едно или няколко умения – разговор, имейли, граматика, подготовка за изпит или др.
  • Възможност за променяне на датите и часовете, според свободното време на обучаемия.

Цена: 25 лв. на час


Бизнес английски език

Обучение в малки групи по нива: Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced.

Акцентът е върху развиване на уменията за комуникация в бизнес среда – телефонни разговори, имейли и писма, срещи, преговори, презентации и др.

Използват се оригинални и интересни учебници и учебни материали, и съвременни технологии в чуждоезиковото обучение.

English Club

За тези, които желаят:

  • да подобрят уменията си за водене на разговор в официална или неофициална обстановка;
  • да се чувстват спокойни и уверени при разговор;
  • да подобрят произношението си;
  • или просто да практикуват езика.