Ниво според
Общата европeйска
езикова рамка

Ниво   
      в       
   Езиков     
 център  
      АВС        
                                    Описание на езиковите умения за нивото                                         

   А1  

Starter Разбира най-популярните думи и основните фрази, които се отнасят до семейството и непосредственото обкръжение, когато хората говорят бавно и отчетливо. Използва прости фрази и изречения за да опише къде живее или хора които познава. Може да проведе прост разговор, при условие че другият човек е склонен да повтаря или парафразира думите. Може да задава и да отговоря на прости въпроси от непосредствена необходимост или на много популярни теми. Разбира най-популярните имена, думи и много прости изречения, например на обяви и плакати или в каталози. Може да напише кратка, проста картичка, например поздравителна картичка за празник. Може да попълва формуляри за лични данни, например име, националност и адрес на регистрационна бланка в хотел.
   А2   Elementary Разбира фрази и най-често срещаните думи, които се отнасят до области от най-близко лично значение. Може да долови най-важните неща от кратки, отчетливи и прости съобщения и изказвания. Може да общува при прости и рутинни задачи, които изискват директна обмяна на информация на популярни теми и дейности. Може да разменя кратки реплики при социални контакти, въпреки че обикновено не разбира достатъчно за да може да поддържа разговора. Използва последователност от фрази и изречения, за да опише по прост начин семейството си и други хора, обстоятелствата на живот, образование и настоящата или последна работа. Може да чета много кратки и прости текстове. Може да намери конкретна предвидима информация в прост материал на всекидневна тема, като например обяви, програми, менюта и разписания, както може и да разбира кратки прости лични писма. Може да напише проста бележка или съобщение. Може да напише много просто лично писмо, например да благодари на някого за нещо.
   B1   Pre-Intermediate/
Intermediate
Разбира най-важните неща при отчетлива стандартна устна реч на познати теми срещани често в ежедневието или работата, на училище, в свободното време и т.н. Разбира най-важните неща от много радио и телевизионни програми за настоящи събития или теми от личен или професионален интерес когато изговорът е сравнително бавен и ясен. Разбира описанията на събития, чувства и пожелания в лични писма. Справя се с повечето ситуации, които могат да възникнат при пътуване в местност, в която се говори езика. Може да влиза в разговор без предварителна подготовка на теми, които са общо популярни, от личен интерес или свързани с ежедневието (семейство, хобита, работа, пътувания). Може да свързва фрази по опростен начин, за да опиша събития и случки, мечти, надежди и стремежи. Може да дава кратки обяснения и причини за своите мнения или планове. Може да разкаже история или сюжета на някоя книга или филм и да опише реакцията си. Може да пише прост свързан текст на познати теми или такива, свързани с личните интереси, да описва преживявания или впечатления.
   B2  Intermediate/
Upper-Intermediate
Разбира дълги изложения и лекции и може да проследи дори и по-сложни аргументи, при условие че темата е сравнително позната. Разбира повечето телевизионни новини и програми за настоящи събития. Разбира по-голямата част от филмите на стандартен акцент. Разбира статии и доклади на съвременна тематика, в които авторите застъпват конкретно виждане или мнение. Разбира съвременна литературна проза. Може да общува достатъчно свободно и спонтанно, така че да проведе обикновен разговор с човек, за който този език е роден. Може да вземе активно участие в дискусия на позната тема, като представи и защити своята позиция. Може да направи ясно и подробно описание на широк кръг от теми, свързани с областта на интересите си. Може да дискутира позицията си по даден проблем, като представя преимуществата и недостатъците на различните мнения. Може да напише ясен и подробен текст на широк кръг от теми. Може да напише есе, доклад, или писмо, което да предава информация или аргументи в подкрепа или срещу определена гледна точка.
   C1   Advanced Разбира дълги изложения, които не са ясно построени и при които взаимовръзките се подразбират, а не са ясно формулирани. Разбира телевизионни програми и филми без твърде много усилия. Разбира дълги и сложни фактологически и литературни текстове, като различава отделните стилове. Разбира специализирани статии и по- дълги технически инструкции, дори и когато не са свързани с полето му на познания. Може да се изразява свободно и спонтанно. Може да използва езика гъвкаво и ефективно за социални и професионални цели. Може точно да формулира идеи и мнения и да дава умело своя принос към разговора с другите участници. Може да направи ясно и подробно описание на сложни теми, които включват подтеми, като развива конкретни идеи и обобщава с подходящ извод. Може да се изразява в ясен, добре структуриран текст, който разкрива гледната му точка относително обширно. Може да дискутира сложни предмети в писмо, есе или доклад, като изтъква въпросите, които смята за най-важни. Може да избере подходящ стил, като има предвид читателя.
  C2   Proficiency Няма никаква трудност да разбира всякаква устна реч, независимо дали жива или излъчена, дори и когато се поднася с бързината на роден език, при условие че има известно време за да привикне към съответния акцент. Чете с лекота практически всякакви форми на писмения език, включително абстрактни, структурно или лингвистично сложни текстове като наръчници, специализирани статии и литературни произведения. Може да участва без затруднения във всякакъв разговор и дискусия и има добро познание на идиоматичните и разговорни изрази. Може да се изразява свободно и да предава точно по-тънки нюанси в значението. Може да изложи ясно и плавно развиващо се описание или теза, в стил подходящ за контекста, и с ефективна логическа структура. Може да напише ясен, плавно развиващ се текст в подходящ стил. Може да пише сложни писма, доклади и статии, които представят определена теза с ефективна и логична структура. Може да напиша резюме и рецензия на текстове на  професионални теми или литературни произведения.